htmltest

Det er leders plikt at sikkerhetsrutinene blir fulgt

Du finner ikke prosedyrene for å ta med seg barn på busstur, men drar allikevel.

Det er din plikt som ansatt å følge sikkerhetsrutinene.

Du synes prosedyren om å la barna gå i rekke over fotgjengerovergangen er for streng og kan avvike når barna virker å klare seg fint.

Sikkerhetsrutinene bør følges dersom tiden strekker til.

På dager der det er få ansatte på jobb så trenger vi ikke følge alle prosedyrer for sikkerhet.

Instrukser gitt på jobb er kun retningslinjer og ikke et krav å følge

Du kan vurdere selv at barna kan leke ute av syne fra voksne, selv om instruksen sier at barna alltid må se den voksne.

Brannalarmen går akkurat når dere er kommet inn, og du vet det er øvelse. Allikevel må du følge instruksen og gå ut til møteplass

Oppdager du feil eller mangler på arbeidsplassen skal du ta dette opp på neste medarbeidersamtale.

Du legger merke til en spiker stikkende ut fra en planke. Da skal du melde ifra om dette umiddelbart.

Det er vedlikeholds ansvarlig eller leder som skal bry seg med feil og mangler.

Du ser at barna har funnet snarvei ut gjennom et stor hull i gjerdet. Da skal du melde ifra om dette umiddelbart.

Du er satt til en oppgave der du er usikker på om kan være farlig for noen. Du vil ikke virke hysterisk så du tenker at det sikkert går fint.

I en travel hverdag har vi ikke alltid tid til å la sikkerhet komme først

Det er leders ansvar å drive frem et godt og sikkert arbeidsmiljø

Det er kun leders ansvar å sørge for å forebygge ulykker og helseskader

Det er verneombud alene som skal si ifra til leder når risikofylte feil og mangler oppdages.

Dersom du opplever en situasjon som farlig stanser du arbeidet dersom leder godkjenner det først.

Trakassering på arbeidsplassen er personalsaker og det skal du ikke blande deg inn i om du oppdager det

Å gi beskjed til leder om diskriminering skaper kun dårligere arbeidsmiljø og diskusjoner.

Når du er delvis eller helt borte fra arbeidet på grunn av sykdom eller slitasje plikter du å medvirke ved utarbeiding og gjennomføring av oppfølgingsplaner.

Dersom arbeidstilsynet kommer med et påbud til arbeidsplassen din så er det allikevel opp til deg å vurdere å følge det.

Eventuelle brudd på medvirkningsplikten, kan i ytterste konsekvens gi grunnlag for advarsel og oppsigelse.

Du som Arbeidstaker skal ikke medvirke ved utforming, gjennomføring og oppfølging av virksomhetens HMS-arbeid

Du som arbeidstaker skal delta i det organiserte verne- og miljøarbeidet i virksomheten kun dersom du er tillitsvalgt eller verneombud.

Det er av mindre betydning at du som ansatt bidrar direkte i arbeidsmiljøarbeidet.

At du bidrar i arbeidsmiljøarbeidet kan medføre at kollegene dine blir værende lengre i jobben sin.

Personalet har det bedre i en travel hverdag dersom de ikke må aktivt medvirke i arbeidsmiljøarbeidet.

Å medvirke i arbeidet med arbeidsmiljøarbeidet kan bidra med å redusere ulykker på din arbeidsplass

Din medvirkning har en direkte påvirkning på arbeidsmiljøet for alle dine kolleger.

Det bekreftes at ovennevnte har gjennomgått tuberkuloseundersøkelse og at det ikke er funnet smittsom lungetuberkulose. Lungerøntgen er ikke eldre enn 6 måneder:
_
Sted/Dato:
_
Signatur Helsesøster/lege/ bedriftshelsetjeneste: